OŚWIADCZENIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SOPOTU

Oświadczenie z dnia 9 grudnia 2021 roku dotyczące Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2021 roku w Dworku Sierakowskich w Sopocie.

 

 

Oświadczenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu z dn. 9 grudnia 2021 roku

1.

Wybór nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków TPS w dniu 25/08 br. odbył się według stosowanej od wielu lat procedury. W wyborach obecnych jak i poprzednich władz Towarzystwa uczestniczyli członkowie przyjmowani do TPS po złożeniu deklaracji, opłaceniu składki i otrzymaniu legitymacji członkowskiej. Informacja o przyjęciu nowych członków zawierana była w corocznym sprawozdaniu z działalności TPS zatwierdzanym uchwałą przez Zarząd Towarzystwa. Praktyka ta stosowana była zgodnie z wolą władz TPS, nigdy nie zakwestionowana ani przez kolejne Zarządy, ani przez Komisje Rewizyjne, organy sprawujące nadzór i stojące na straży Statutu Towarzystwa.

2.

Ustępujący Zarząd i Dyrektor TPS formalnie w czasie zebrania 25/08 br. potwierdzili listę osób uprawnionych do głosowania. Skład nowego Zarządu został równocześnie potwierdzony przez Walne Zgromadzenie i ustępujący Zarząd w oparciu między innymi o dokumenty podpisane przez ustępujący Zarząd. Dokonano rejestracji nowego Zarządu w KRS.

3.

W dniu 26/08 br. (dzień po zebraniu) TPS otrzymało pismo od Prezydenta Miasta Sopotu zawiadamiające o powzięciu informacji dot. nieprawidłowości w zwołaniu i przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia. Najprawdopodobniej osoby związane z ustępującym Zarządem, poinformowały Urząd Miasta o swoich zastrzeżeniach. Kiedy i w jakiej formie nie wiemy, bo do Zarządu żadne pismo w tej sprawie nie zostało przez nie skierowane.

4.

Urząd Miasta uznał ‚a priori’ argumenty wnoszących skargę za uzasadniające zablokowanie działalności i finansowania TPS. UM nie przyjął ponawianych przez Zarząd próśb o spotkanie dla wyjaśnienia okoliczności. Następnie skierował sprawę, jak dowiadujemy się z noty zamieszczonej na stronie UM, do wyjaśnienia przez Sąd Rejestrowy.

5.

Powyższe zestawienie faktów może sugerować, że Urząd Miasta podejmując swoje decyzje działał w sposób nieobiektywny i stronniczy – bez rozpoznania stanu faktycznego – jednoznacznie bojkotując nowowybrany Zarząd, i równocześnie opowiadając się po stronie osób odrzuconych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25/08/2021.

 

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Sopotu