Zasady wyboru pracowników

Zasady przeprowadzania konkursu dotyczącego wyboru nowych pracowników w Towarzystwie Przyjaciół Sopotu (zwanym dalej TPS), ul. Józefa Czyżewskiego 12, Sopot

W razie zaistnienia takiej potrzeby na nowe stanowisko pracownicze w TPS rozpisywany jest konkurs. Informacja o ogłoszeniu konkursu zamieszczana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej TPS oraz na jednym z ogólnopolskich portali informacyjnych. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Dyrektor Biura TPS wraz z Kierownikiem Biura – łącznie zwani Komisją Rekrutacyjną. W przypadku nieuzgodnienia przez Komisję Rekrutacyjną wspólnego stanowiska, co do wyboru kandydata decyduje głos Dyrektora Biura TPS. Komisja może zapraszać na spotkanie rekrutacyjne innych specjalistów z głosem doradczym.

Oferty pracy (CV wraz z życiorysem) składane są przez kandydatów osobiście w biurze TPS lub drogą mailową na adres biuro@tps-dworek.pl. Oferta musi zawierać następującą informację : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności przekazania danych osobowych oraz o prawie do ich zmieniania i poprawiania”

Osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. O wyborze kandydata decyduje wynik rozmowy rekrutacyjnej przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną.

METRYCZKA

Podmiot udostępniający informację : Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Kajka
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Kajka
Czas wytworzenia: 2017-07-08 08:00:00
Czas publikacji: 2017-07-08 08:00:00

Historia zmian:

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2017-07-08 08:00:00 Magdalena Kajka Publikacja artykułu